Zásady ochrany osobních údajů a doplňující informace

Zásady ochrany osobních údajů

1 Správce osobních údajů

1.1 Správcem osobních údajů je společnost HeyBay Point s.r.o. IČO: 02021358, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brněm oddíl C, vložka 109873 (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu § 6 zák. č. 10/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů), resp. čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.heybay.cz a www.postele-do-hotelu.cz (dále jen „internetové stránky“)

1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informování o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu či k plnění zákonných povinností správce.

2 Zpracovávané údaje

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat následující údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorii subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchovávání následovně.

[su_table]

ČÍSLO  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE SUBJEKTU ÚDAJŮ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ DOBA UCHOVÁNÍ
1 Plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely jméno, příjmení, firma, adresa sídla, místo plnění, IČO, webové stránky, email, telefon, Zákazníci Správce osobních údajů, účetní, smluvní partneři – marketing 10 let
2 Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, potencionální obchodní spolupráce, oprávněný zájem jméno, příjmení, firma, adresa sídla, webové stránky, email, telefon, Fyzické a právnické osoby Správce osobních údajů, smluvní partneři – marketing 5 let
3 Personální a mzdová agenda jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo OP Zaměstnanci Správce osobních údajů, účetní zákonná doba
4 Archivace a práce s daty – provozní data jméno, příjmení, firma, adresa sídla, místo plnění, IČO, webové stránky, email, telefon,  Data v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů Wedos  a Google + zde Fyzické a právnické osoby Wedos a.s., Google 5 let
5 Archivace a práce s daty – provozní data jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, číslo OP Data v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů Wedos  a Google + zde Zaměstnanci Wedos a.s., Google 5 let
6 Provoz webových stránek heybay.cz – technické zabezpečení Data v souladu s Prohlášení o zpracování osobních údajů  návštěvníci webových stránek Správce osobních údajů, Contact form 7 5 let
7 Provoz webových stránek heybay.cz – analytická data, měření, statistické účely Data v souladu s Prohlášení o zpracování osobních údajů  návštěvníci webových stránek Správce osobních údajů, MonsterInsights, LLC. 5 let
8 Provoz webových stránek heybay.cz – analytická data, měření, statistické účely Data v souladu s Prohlášení o zpracování osobních údajů návštěvníci webových stránek Správce osobních údajů, služba Google analytics 5 let
9 Provoz webových stránek heybay.cz – marketing, statistické účely Data v souladu s Prohlášení o zpracování osobních údajů návštěvníci webových stránek Správce osobních údajů, služba Google Adsence 5 let
10 Oprávněný zájem, plnění dalších zákonných povinností jméno, příjmení, firma, adresa sídla, místo plnění, IČO, webové stránky, email, telefon, Zákazníci Správce osobních údajů, účetní, smluvní partneři – marketing 2+4 roky

[/su_table]

2.2 Pro jednotlivé účely zpracování se míní následující:

2.2.1 Plnění smluvního vztahu znamená: Vztah mezi Vámi  a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně.

2.2.2 Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, potencionální obchodní spolupráce znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru.

2.2.3 Účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy.

2.2.4 Personální a mzdová agenda znamená: uzavírání pracovních smluv, zpracování mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

2.2.5 Statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah

2.2.6 Oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků, pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů, a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný.

2.2.7 Plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

2.3 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

2.4 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3 Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1 Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1.1 Plnění smlouvy

3.1.2 Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

3.1.3 jednání o smluvním vztahu

3.1.4 Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob

3.1.5 Výběrová řízení na volná pracovní místa

3.1.6 Plnění zákonných povinností ze strany správce

3.1.7 Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

3.1.8 Zjišťování spokojenosti se službami

3.1.9 Marketingový průzkum

4 Práva subjektu údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.1 Právo na přístup k osobním údajům: podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

4.1.2 Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů: popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování

4.1.3 Právo požadovat vysvětlení: v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy

4.1.4 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů

4.1.5 Právo na přenositelnost údajů: tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR

4.1.6 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami

4.1.7 Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat: pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů

5 Cookies

5.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

5.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

5.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

5.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

5.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

5.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

5.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

5.5.1 Google

5.5.2 Twitter

5.5.3 LinkedIn

5.5.4 Facebook

5.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

6 Předávání do třetích zemí

6.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí

7 Informace a otázky

7.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.heybay.cz nebo prostřednictvím e-mailu na info@heybay.cz

Zásady ochrany osobních údajů – web

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://heybay.cz. Tyto stránky provozuje společnost HeyBay Point s.r.o.  C 109873 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 02021358

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje při přístupu na náš web

Analytika a funkčnost webu

Google , Google analytics a Google Adsence

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: – požádat správce o vysvětlení – požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů – je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav – nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace Subjekt, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo podat stížnost týkající se zpracování údajů dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Kontaktní údaje

HeyBay Point s.r.o.  C 109873 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 02021358 Email: info@heybay.cz

Dodatečné informace

Jak chráníme vaše osobní údaje

Vaše informace jsou uloženy v šifrované podobě na našich uložištích za účelem záloh, archivace dat a provozu služby.

Jaké máme postupy při úniku informací

Bez zbytečného odkladu zajistit stávající data a provést kontrolu zabezpečení. Analyzovat důvod úniku dat. Přijmout opatření která povedou k tomu, aby bylo zabráněno dalšímu úniku dat a to i v budoucnu. Pokud zákonná povinnost oznámit unik dat, tak přijmout všechny opatření k naplnění této povinnosti včetně komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Aktivně komunikovat s dotčenými subjekty a osobami.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Přímo od subjektů údajů. Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obch. rejstřík, živnost. rejstřík apod.) Ze sociálních sítí Facebook, LinkedIn

Jaké automatizované rozhodnutí provádíme a/nebo profilujeme uživatelská data

Žádné automatizované rozhodnutí neprovádíme a neprofilujeme uživatelská data.

Platnost od 1.1.2019