Všeobecné smluvní podmínky

HeyBay Point s.r.o. Platné od 1.5.2020

I. Předmět úpravy

 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále i VSP) určují část obsahu Kupní smlouvy (dále i KS) uzavřené mezi prodávajícím HeyBay Point s.r.o. a kupujícím, jejímž předmětem je příprav, návrh prodej výrobků a jejich příslušenství nebo část obsahu Smlouvy o dílo (dále i SOD) uzavřené mezi zhotovitelem HeyBay Point s.r.o. a objednatelem, jejímž předmětem je provedení díla dle příslušné SOD.
 2. Odchylná ujednání v KS nebo SOD mají přednost před zněním těchto Všeobecných smluvních obchodních podmínek.
 3. Smluvní vztahy vzniklé (uzavřené) před účinností těchto Všeobecných smluvních podmínek jimi nejsou dotčeny a řídí se smlouvami a podmínkami v nich sjednanými.

II. Vznik kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo

 1. Dodávky předmětu koupě nebo dodávky díla budou realizovány na základě konkrétních KS nebo SOD obsahujících odsouhlasenou a potvrzenou cenovou nabídku.
 2. KS nebo SOD musí obsahovat:
 • předmět smlouvy specifikovaný odsouhlasenou přílohou – cenovou nabídkou
 • kupní cenu nebo cenu díla v rozsahu odsouhlaseném oběma stranami smlouvy
 • místo plnění (určení)
 • termín realizace
 • číslo cenové nabídky
 • fakturační, objednací, dodací nebo korespondenční adresu účastníků smlouvy
 1. Kupní smlouva nebo smlouva o dílo je uzavřena jejím podpisem oběma smluvními stranami. Pokud je součástí KS nebo SOD ujednání o úhradě zálohy, nastává platnost KS nebo SOD v okamžiku připsání celé částky zálohy na účetHeyBay Point s.r.o.  Stejně tak teprve od okamžiku připsání částky zálohy začíná běžet termín pro realizaci zakázky.
 2. Kupní smlouva nebo smlouva o dílo může být uzavřená i na dálku, emailem nebo jiným elektronickým způsobem.
 3. Kupující nebo objednatel je před přijetím KS nebo SOD povinen zkontrolovat správnost návrhu a jeho shodu s obsahem jeho objednávky či obsahem oboustranně odsouhlasené cenové nabídky, zejména zda nabídka prodávajícího obsahuje správný druh zboží, jeho množství, úplnost  a provedení.
 4. Obsah KS nebo SOD lze po jejím uzavření měnit či doplňovat pouze se souhlasem obou stran.

III. Dodací podmínky

 1. Místem plnění je vždy místo stanovené v KS nebo SOD
 2. Termín plnění je vždy stanoven v KS nebo SOD. Termínová lhůta začíná běžet dnem podpisu smlouvy nebo dnem úhrady zálohy, pokud ji KS nebo SOD stanovuje. Lhůta termínu plnění se automaticky prodlužuje o dobu uplynulou mezi dnem odsouhlasení a podpisu smlouvy nebo objednávky a dnem připsání zálohy na účet. Prodávající (zhotovitel) nezodpovídá za změny termínu prokazatelně nezpůsobené jeho vinou a neovlivnitelné jeho činností. Zejména ne výlučně v souvislosti s omezením možnosti podnikání v rámci vyjímečného stavu v České republice. Termín realizace dodání služeb a zboží se může změnit v souvislosti s epidemiologickými opatřeními jak přímými, tak i nepřímými, které se týkají jeho nebo jeho subdodavatelů. Tato prodloužení termínu nemají vliv na smluvní pokuty a penále v KS nebo SOD a automaticky prolongují termín dodání služeb a zboží.
 3. Změna nebo prodloužení termínu dodání služeb nebo zboží může být jak na straně dodavatele, tak i odběratele. 
 4. Prolongace zboží a služeb musí být vždy sdělena písemnou formou. 
 5. Termín dodání zboží bude sdělen odběrateli minimálně 3 pracovní dny předem. 
 6. Odběratel má za povinnost odebrat objednané zboží, nebo služby.
 7. V případě, že odběratel nebo kupující předmět koupě nebo dodání zboží,  nepřevezme ani ve lhůtě 30-ti kalendářních dnů ode dne sjednaného termínu plnění, může dodavatel od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení prodávajícího o odstoupení kupujícímu, pro případ pochybností smluvní strany ujednaly, že odstoupení je účinné pátého dne po předání písemného oznámení o odstoupení prodávajícím poště k doručení kupujícímu nebo zasláním do datové schránky odběratele nebo kupujícího. Odstoupí-li prodávající v souladu s tímto ujednáním od uzavřené kupní smlouvy, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 70% z ceny předmětu koupě kupní smlouvy podle smluvně dohodnuté ceny dodávky. 
 8. Odpovídajícím způsobem bude ustanovení předchozího odstavce uplatňováno také při zpoždění realizace SOD způsobeném objednatelem. V případě odstoupení od SOD ze strany zhotovitele z důvodů na straně objednatele je zhotovitel oprávněn demontovat již dokončené části díla a objednatel je mu toto povinen umožnit. To nezbavuje objednatele povinnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 70% ceny díla.
 9. Dle požadavku kupujícího může kupní smlouva pozbýt platnosti zaplacením odstupného ve výši 70% z kupní ceny předmětu koupě podle ceny dohodnuté v KS. Kupní smlouva v tomto případě pozbude platnosti od doby jejího uzavření, když kupující prodávajícímu písemně oznámí, že tohoto svého práva využívá a sjednané odstupné zaplatí ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne data vystavení písemného oznámení o využití tohoto práva. Zaplacením se rozumí den připsání částky na účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však kupující nemá, pokud by i jen částečně plnění od prodávajícího přijal. Ustanovení adekvátně platí i pro obchodní vztahy vzniklé na základě SOD.
 10. Kupující může vyžadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty nedodaného předmětu koupě bez DPH za každý den prodlení v případě, že předmět koupě nebude v místě plnění připraven k převzetí kupujícím nebo veřejným dopravcem ani do 7-ti kalendářních dnů po sjednaném termínu.
 11. Kupující či objednatel v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.
 12. Převzetí předmětu koupě nebo díla – Kupující či odběratel nebo jím zmocněná osoba převzetí předmětu koupě nebo převzetí díla potvrdí  podpisem dodacího listu, vyhotoveného prodávajícím, nebo předávacího protokolu vyhotoveného dodavatelem. Z hlediska plnění díla je za termín předání díla uvažován den, kdy bylo dílo předáno včetně drobných vad a nedodělků, nebránících řádnému předání díla v souladu s účelem jeho užívání. Toto nesnižuje povinnost dodavatele v nejkratší možné lhůtě tyto nedostatky odstranit. Po dobu do odstranění případných drobných vad a nedodělků může být dohodnuta částka pozastávky z úhrady díla splatná po uvedení díla do bezvadného stavu. Maximálně však do 5% ceny díla. Případné nedostatky zjištěné později zakládají nárok pro řádnou reklamaci díla, ale nemění právní termín jeho dokončení.

IV. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na předmětu koupě

 1. Vlastnické právo k předmětu koupě nebo díla přechází na kupujícího či objednatele úhradou kupní ceny nebo ceny díla.
 2. Nebezpečí škody na předmětu koupě nebo díla přechází na kupujícího nebo odběratele převzetím předmětu koupě nebo díla v místě plnění. Stejný následek má, nepřevezme-li kupující předmět koupě, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat tím, že jej k převzetí prokazatelně vyzval.
 3. V případě, že předmět koupě předá prodávající dopravci pro přepravu ke kupujícímu v místě plnění   přechází nebezpečí škody na předmětu koupě na kupujícího předáním předmětu koupě tomuto dopravci v místě plnění. Stejný následek má, převezme-li předmět koupě v místě plnění pro kupujícího jím zmocněná osoba.

V. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena bude sjednána mezi prodávajícím a kupujícím nebo mezi objednatelem a zhotovitelem díla v příslušné KS nebo SOD v podrobné specifikaci dle odsouhlasených cenových nabídek, jako řádných příloh těchto smluv.

2. Splatnost faktur vystavených prodávajícím nebo dodavatelem bude stanovena v SOD

V případě, že kupující či objednatel nezaplatí zálohu či dílčí nebo konečnou fakturu ve výši a v termínu podle  tohoto článku, není prodávající  či zhotovitel povinen zahájit kroky pro výrobu a realizaci předmětu smlouvy a není povinen odevzdat předmět smlouvy kupujícímu v den sjednaný jako termín plnění a nedostává se do prodlení se splněním termínu odevzdání předmětu smlouvy. Prodávající nebo zhotovitel zahájí výrobu či realizaci předmětu smlouvy či odevzdá předmět smlouvy kupujícímu či objednateli bez zbytečného odkladu poté, co kupující či objednatel zálohu nebo konečnou fakturu zaplatí. Zaplacením zálohy a konečné faktury je den, kdy bude záloha či cena dle konečné faktury v plné výši připsána na účet prodávajícího.

3. Kupní cena nebo cena díla se považuje za zaplacenou dnem připsání na účet prodávajícího nebo zhotovitele u peněžního ústavu, v případě platby v hotovosti dnem jejího složení k rukám prodávajícího nebo zhotovitele.

4. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů. V konečné faktuře prodávající(zhotovitel) vypořádá kupujícím uhrazené zálohy (zálohové faktury) .

5. Nezaplatí-li kupující nebo objednatel kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 10 % ročně z dlužné částky.

VI. Záruční doba

1. Prodávající (zhotovitel) přebírá záruku za jakost a zaručuje se, že předmět koupě (dílo) bude způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti po dobu 24 měsíců, pokud prodávající (zhotovitel) neurčí svým prohlášením pro určité výrobky nebo dílo záruční dobu delší, případně nespecifikuje jinou délku záruční doby v KS nebo SOD.

2. Záruční doba běží od odevzdání předmětu koupě kupujícímu či díla objednateli a byl-li předmět koupě odeslán, běží záruční doba od dojití věcí do místa určení.

3. Kupující (objednatel) nemá právo ze záruky, způsobí-li vadu po přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě na kupujícího (objednatele) vnější událost. To neplatí, způsobí-li vadu prodávající (zhotovitel).

4. Právo kupujícího (objednatele) z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc nebo dílo při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (objednatele), byť se projeví až později. Právo kupujícího (objednatele) založí i později vzniklá vada, kterou prodávající (zhotovitel)způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího (objednatele) ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

5. Nároky kupujícího (objednatele) ze záruky se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

6.  Postup při vyřizování (uplatnění) práv z odpovědnosti za vady:

Postup při vyřizování (uplatnění) práv z odpovědnosti za vady se řídí těmito pravidly/právy a povinnostmi:

a) Kupující (objednatel) je povinen prohlédnout zboží (dílo) při převzetí od prodávajícího, zhotovitele či přepravce tak, aby zjistil veškeré vady, které odbornou kontrolou zjistit může.

b) Jestliže kupující (objednatel) neprohlédne zboží (dílo) podle bodu a) bez zbytečného odkladu po převzetí, může uplatnit nároky z vad jen tehdy, pokud prokáže, že zboží mělo tyto vady již v době převzetí.

c) Reklamace musí být oznámena písemně prodávajícímu (zhotoviteli)a musí obsahovat všechny potřebné údaje k identifikaci zboží nebo díla, kterého se reklamace týká a k prokázání vady (nutno uvést číslo kupní smlouvy, fotografii, popis vady nebo popis, jak se vada projevuje)

d) Prodávající (zhotovitel) neodpovídá za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo jinou příčinou specifikovanou v dokumentu Návody a údržba nábytku a výjimky z reklamací dostupné online zde

7. Výjimky z reklamací a návody k ošetřování a údržbě nábytku jsou nedílnou součástí těchto VSP jako přílohy.

VII. Závěrečná ujednání

1. Prodávající či zhotovitel je oprávněn tyto Všeobecné smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit.

2. Prodávající je povinen změnu písemně kupujícímu (objednateli) oznámit nejméně 14 dnů přede dnem její účinnosti a kupující (objednatel) má právo tuto změnu odmítnout rovněž písemným oznámením prodávajícímu nejpozději 3dnů přede dnem její účinnosti. Odmítne-li kupující (objednatel) změnu Všeobecných smluvních podmínek, není prodávající ani kupující zavázán k uzavření kupní smlouvy odkazující na změněné Všeobecné smluvní podmínky, pokud se prodávající (zhotovitel) s kupujícím (objednatelem) nedohodne v jednotlivém obchodním případě jinak.

3. Kupující či objednatel poskytne společnosti HeyBay Point s.r.o. kontaktní mailovou adresu pro zasílání případných dalších dokumentů a pro zasílání faktur a daňových dokladů. Současně souhlasí se zasíláním dokumentů k obchodnímu případu. Veškeré dokumenty odeslané na poskytnutou elektronickou adresu se považují za řádně doručené prokázaným dnem odeslání elektronickou poštou.

4. Za přiměřené rozsahem se považují takové změny Všeobecných smluvních podmínek, jež nejsou vyvolány změnou okolností, kterou prodávající (zhotovitel) musel předpokládat již v době nabytí účinnosti těchto Všeobecných smluvních podmínek nebo změnou majetkových poměrů prodávajícího. Úplné znění Všeobecných smluvních podmínek po změně prodávající uveřejní na svých internetových stránkách.

Bc. Martin Okleštěk
jednatel HeyBay Point s.r.o.

Přílohy: Návody a údržba nábytku a výjimky z reklamací dostupné online zde