HeyBay Point s.r.o. - Nové sady 988/2, Brno, 602 00

Návrh knihovny – nová pobočka Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova

Návrh knihovny

V polovině letošního roku jsme navrhli novou podobu Knihovny města Olomouce na ul. Trnkova.

Realizační tým: Bc. Martin Okleštěk, Ing. arch. Ondřej Kučera, Ing. arch. David Helcel, Ing. Jana Trundová, Ing. Barbora Trundová, Ing. Martin Mynařík

TRNKOVA – KNIHOVNA SE SRDCEM I PRO VÁS
Tvoříme kulturní ostrov poezie a beletrie – multifunkční centrum se srdcem z knih uprostřed materiální
všednodennosti.
Kvádr původní kotelny rozšiřuje přízemní přístavba a dílčí nástavba s maximálním využitím současných
konstrukcí.
Obrys dominanty bývalého komína nově symbolizuje maják vzdělání a informací.
Ekologický koncept pracuje s úsporami energie díky zateplení, přirozenému větrání, stínění a
fotovoltaice, se zelení a dešťovou vodou.
“Srdce” – průchozí stupňovitý solitér opláštěný knihami, dominuje interiéru knihovny.
Dostavbou protějšího souběžného objektu, zklidněním dopravy a vytvořením parku s přírodním
biotopem vzniká atraktivní komunitní veřejný prostor.

IDEA
Dnešní přízemní kvádr betonového skeletu kotelny doplňuje přisazená vertikála zděného komína.
Plochá střecha je ve střední části zvýšena sedlovými vazníky. Hladký betonový plášť prolamuje vstup a
několik oken. Okolní panelové domy a parkující automobily dotvářejí materiální realitu všedního dne
mírně změkčenou jen zelení.
Pro vytvoření kulturního a duchovního ostrova poezie, beletrie, vzdělání a informací využíváme čitelný
hmotový archetyp baziliky s věží (majákem). S lehkostí, otevřeností, barevnou a materiálovou
střízlivostí, se zelení a večerním iluminativní nasvětlením. V širších souvislostech vytváříme funkčně,
ekologicky a esteticky příjemný veřejný prostor s preferencí pěších před automobily.


URBANISMUS
Dostavbou protějšího multifunkčního objektu s krytým parkingem, kavárnou, tančírnou spolu s
dopravními úpravami – zaslepení souběžné Zikovy ulice a zklidnění Trnkovy ulice zvýšeným
zpomalovacím přejezdem – a novým parkem s přírodním biotopovým jezírkem vzniká veřejný prostor
menšího lokálního centra ve vazbě na Zikovu ulici s plánovanou tramvajovou zastávkou. Městskost a
obytnost Zikovy i Trnkovy ulice dále podporujeme doplněním uličního stromořadí, novým mobiliářem
(lavičky, stojany na kola, židle, stolky), vodními prvky, dešťovými záhony a pěšími i pobytovými
plochami.


KONSTRUKCE
Současnou hmotu kotelny o 30% severně přistavujeme, částečně nad 50% půdorysu nastavujeme a
převážně plné opláštění velkoryse otevíráme, masivní komín nahrazujeme subtilní ozeleněnou digitální
věží (“majákem”) s časem, informacemi, zprávami či pozdravy. Maximálně využíváme stávající nosné
konstrukce (základy s betonovou deskou, železobetonový skelet se stropem, část betonového opláštění
a sedlové střešní vazníky).
Novou severní přízemní přístavbu navrhujeme zděnou z pórobetonu na betonových základových
pasech s monolitickým železobetonovým stropem a plochou minerálně zateplenou jednoplášťovou
zelenou střechou s extenzívní suchomilnou vegetací. Vnější stěny budou kontaktně minerálně
zatepleny s plastickou omítkou, vnitřní omítky budou hladké. Podlahu předpokládáme těžkou,
zateplenou polystyrenem s podlahovým vytápěním, betonovou mazaninou a tenkovrstvou stěrkou.
Novou nástavbu v rozsahu původní sedlové střechy vytvoří ocelový rám postavený na stávající průvlaky
opláštěný lehkým sendvičem s kontaktním minerálním zateplením, hladkou vnější omítkou a vnitřním
povrchem z plastických akustických desek. Pro sedlové zastřešení využíváme původní kartitové
vazníky /sklon 8°/ s vlašskými krokvemi, minerálním zateplením a plechovou drážkovanou odvětranou
krytinou.
Skladba stávající ploché střechy na železobetonových stropních panelech bude nahrazena minerálně
zatepleným jednopláštěm s modifikovanou asfaltovou hydroizolací a pochozí dlažbou na podložkách.
Současná betonová podlaha bude vybourána až na základovou desku, opatřena novou modifikovanou
asfaltovou hydroizolací, polystyrenovou tepelnou izolací, podlahovým vytápěním a betonovou
mazaninou s tenkovrstvou stěrkou.
Patrová stupňovitá konstrukce interiérového „srdce“ knihovny má ocelovou rámovou kostru založenou
na betonových patkách doplněnou minerální akustickou izolací, vnitřními sádrovláknitými a vnějšími
lazurovanými dřevěnými deskami. Zastropení vytvoří betonová deska na viditelném dřevěném záklopu
a podlahové dřevěné lamely s minerální kročejovou izolací.
Výplně otvorů předpokládáme hliníkové s přerušeným tepelným mostem zasklené tepelně izolačním
trojsklem.
Nosná konstrukce vodorovného slunolamu – krycí markýzy (“čelenky“) kolem objektu a zelené věže
(“majáku“) bude ocelová s opláštěním ze čtvercově perforovaného plechu. Slunolam bude kotven s
přerušeným tepelným mostem do stávajícího průvlaku věž se založí na nových betonových patkách.
V místě stávající horkovodní přípojky umisťujeme zděný přístavek předávací stanice s vlastním
vchodem a navazujícím skladem venkovního mobiliáře.
Na terasu (molo) nad přírodním biotopem se položí dřevěné palubky, nové venkovní pochozí a
pobytové plochy se zadláždí propustnou betonovou dlažbou.

ENERGIE
Počítáme s novými či rekonstruovanými přípojkami na veřejné rozvody vody, kanalizace, tepla,
elektrické energie a komunikační síť.
Vytápění objektu bude nízkoteplotní podlahové napojené přes novou předávací stanici na horkovod
centrálního zásobování teplem. Větrání centrálního vnitřního prostoru předpokládáme přirozené
sklopnými výplněmi v prosklené fasádě přízemí a výklopnými panely v sedlové střeše nástavby.
Prostory zázemí a příslušenství budou odvětrány nuceně na fasádu či střechu objektu. Letní stínění
zajistí horizonální “čelenka“ případně v kombinaci s venkovními žaluziemi (alt. okenními fóliemi).
Dešťové vody budou svedeny do viditelných retenčních nádrží za “čelenkou“ na podélných stranách
budovy pro zálivku nové zeleně, navržené biotopové jezírko bude zásobované srážkami ze střech
přilehlých panelových domů (viz Park Pod plachtami Brno).
Vnitřní rozvody vody, kanalizace, silno a slaboproudu budou standardní, počítáme s využitím LED
svítidel a instalací FV panelů na ploché střeše přístavby.


EKOLOGIE
Nadstandardní zateplení, přirozené větrání, stínění, fotovoltaické panely a úsporné LED osvětlení
snižují energetickou náročnost objektu. Zachování stávajících a výsadba nových stromů spolu s
popínavou zelení na “majáku“ a bylinnými suchomilkami na ploché střeše přístavby pomáhají při stínění
a přirozeném ochlazování městského prostoru, letní osvěžení zajistí pítko, vodní trysky a mlhoviště.
Navržené dešťové a trvalkové záhony, květnaté louky, přírodní biotopové jezírko a venkovní propustná
dlažba umožňují využití dešťových vod dle zásad modrozelené infrastruktury a přispívají ke zvýšení
místní biodiverzity. Barevné zvýraznění dešťových svodů, nádrží a žlabů v chodníku plní edukativní
funkci.


INTERIÉR
Západní vstup do knihovny navazuje na veřejný prostor navrženého lokálního centra. Navrhujeme také
vstup zadním vchodem na východní straně pro obyvatele sídliště. Interiéru dominuje průchozí solitér
patrového “srdce”, opláštěného na všech stranách regály s knihami. Obsahuje knižní pult se zázemím
knihovníka(ce), úložné skříňky, selfcheck s boxem na knihy, kopírku s tiskárnou. Stupňovité sezení pro
besedy zpřístupňuje prostor pro dětské čtenáře na mezipatře “srdce”, z podesty v patře je možný výstup
na letní střešní terasu. Také po obvodě je prostor knihovny lemován knižními regály, zároveň se však
velkorysým prosklením otevírá navenek. Do multifunkčního prostoru v jižní části půdorysu se zvlněným
akustickým podhledem umísťujeme zvukově oddělenou prosklenou studovnu s internetem. Další místa
pro čtení a studium rozmisťujeme podél prosklené západní fasády. Příčný průchod “srdcem” a celým
interiérem knihovny umožňuje čtenářům vystoupit na východě po dřevěném molu do parku s přírodním
jezírkem. V nové severní přístavbě je soustředěno hygienické i technické zázemí a samostatný prostor
pro aktivity dětí s dětským koutkem.
Přízemí se vstupy je řešeno bezbariérově, přístup do patra pro osoby se zdravotním postižením
zajišťuje šikmá schodišťová plošina.
Vizuálně se v interiéru přízemí uplatňuje polomatná stěrka na podlaze, pohledový beton na stávajících
sloupech a stropu, hladká omítka na stěnách a lazurované dřevěné desky “srdce” a regálů po obvodě.
V nástavbě pracujeme s viditelnými původními kartitovýmí vazníky a plastickými akustickými obklady
na stěnách a podhledu. Barevně celkově převládá šedá, korálově červená, bílá, přírodní a bíle
lazurované dřevo. v kombinaci s barevně výraznějším stolovým a sedacím nábytkem.
Interiéru však především dominují všudypřítomné regály s knihami, přístupné po mobilních žebřících.


OSVĚTLENÍ
Centrální část interiéru bude v přízemí rovnoměrně nasvícena světly přisazenými k akustickému
podhledu, knižní regály projektorovými světly na stropním průvlaku, čtecí stolky stojacími lampami,
průchod s knižním pultem zapuštěnými podhledovými světly, prostor pro dětské aktivity středovým
stropním světlem a nástěnnými liniovými světly. V patře počítáme s liniovými světly na vaznících a
projektory nasvětlujícími střešní podhled.
Exteriérové osvětlení vypichne vertikálu věže se zelení (zemní světla), hlavní vstup (podhledová světla),
molo (světla v lavicích/) a lávku nad biotopem (liniová světla v zábradlí), “chodník” ke knihovně (nízká
sloupková světla), koruny vybraných stromů (projektorová světla) a nové parkovací plochy (uliční
lampy).